top of page

תקנון השימוש באתר

לגולשים שלום,

תקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן.
התקנון מהווה הסכם התקשרות לרכישת המוצרים המוצעים למכירה, באתר "גלימה", המוצג ע"י אי.איי.אס. לרושה בע"מ (להלן: "החברה").
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון תקנון זה, קודם לביצוע הרכישות.

תשומת לבכם לכך שהשימוש באתר החברה מהווה הסכמה לתוכנו של התקנון על כל ההצהרות וההתניות המפורטות בתקנון.

כללי

1. החברה עוסקת, בין היתר, בעיצוב, פיתוח וייצור של תלבושות טקס שונים ובשיווק ישיר של מוצרים אלה ואחרים באמצעות האתר ישירות מהחברה לצרכנים הגולשים. החברה ומשרדיה נמצאים ברחוב השיטה 8, בנימינה 30500.
2. השתתפות ברכישת מוצרים באתר מותנית, בכך שהמשתתף נרשם באתר ומילא טופס הרשמה.
3. תשלום באמצעות האתר מותנה בהיותו של הקונה בעלים של כרטיס אשראי בר תוקף בישראל המונפק ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.
4. הוראות תקנון זה חלות על כל גולש המבצע רכישה ו/או כל פעולה אחרת, באמצעות האתר, (להלן: "המשתמש ו/או הלקוח") השימוש באתר מהווה הסכמה והצהרה לאמור בהוראות התקנון; כן מצהיר המשתמש, כי לא תהיה
לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מכל הבא מטעמה, למעט הזכויות העומדות למשתמש ע"פ הוראות התקנון והחוק.
5. כל מקום בו מופיע מונח בלשון זכר או בלשון יחד משמעו בלשון נקבה או בלשון רבים. השימוש במונחים כאמור נעשה מטעמי נוחות.
6. הוראות תקנון זה עשויות להשתנות מפעם לפעם, ע"י החברה, והמשתמש מתבקש לעיין בהוראות התקנון בכל ביקור באתר. לחברה הזכות לבצע שינויים בתקנון, על פי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון, מבלי צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. המועד הקובע הנו נוסח התקנון במועד הרכישה בפועל.
7. כל המוצרים המוצגים באתר מיוצרים ישירות ע"י החברה והינם מוצרי כחול-לבן לכל דבר ועניין.
8. מחירי המוצרים עשויים להשתנות, מפעם לפעם, ללא הודעה מוקדמת כלשהי. המחיר המחייב הנו המחיר המופיע, באתר, במועד הרכישה בפועל, זולת אם ניתנה התחייבות ע"י נציגי החברה לחלותו של המחיר בעת מתן ההתחייבות ובלבד שהרכישה בפועל התבצעה בתוך 72 שעות ממתן ההתחייבות.
9. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שאבטחת המידע המוקלד לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה וכן באמצעות שם משתמש וסיסמה, שנבחרה ע"י המשתמש, בעת ההרשמה, בשלב הרכישה הראשון.
10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלהתקשר עם משתמש כלשהו, ללא צורך בהסבר ו/או נימוק כלשהו, לחברה שיקול דעת בלעדי לבחור את לקוחותיה ללא כל סייג ואולם ברור, כי נקיטת צעד זה תעשה ע"י החברה לעיתים רחוקות, אם בכלל.
11. מספר טלפון לקריאות חירום הנו: 0544-678-488

הזמנה, תשלום והספקת המוצרים

12. מחירי המוצרים יופיעו ליד כל מוצר ומוצר. מחירים אלה אינם כוללים תוספות ומשלוח
13. הרוכש רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה בבנימינה ללא עלות נוספת.
14. כמו כן זכאי הרוכש לבקש משלוח של הפריט, במידה ומשקלו נמוך מ- 4 ק"ג, בדואר רשום, בתוספת מחיר, כמצויין.
15. עוד חלופת אספקה הינה באמצעות שירות שליחים. עלויות ההובלה בהם יישא הרוכש, במקרה כזה הינן כמצויין,
16. עם ביצוע הזמנה ולאחר הסדרת נושא התשלום, יסופקו הפריטים הנרכשים על ידי החברה ללקוח (להלן: "ההזמנה"), לחברה עומדת הזכות להימנע מהספקת מוצרים כלשהם המופיעים בהזמנה.
17. החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה ואולם במקרים מסוימים, עקב אי זמינותם של מוצרים מסוימים, במועד הספקה סביר, לא ניתן יהא לספק את כל רשימת המוצרים שבהזמנה; עובדה זו תובא לידיעתו של המשתמש. הצדדים יפעלו הדדית לבצע העסקה בתאום ביניהם. ללקוח לא יהיו כל טענות באשר לאמור כלפי החברה.
18. במקרה, כאמור בסעיף 17 בו לא סופקו כל המוצרים בהזמנה, תקוזז עלות הפריטים שלא סופקו מחשבונות של הלקוח ובמידת הצורך יזוכה חשבונו בהתאם לאמצעי הרכישה.
19. הספקת המוצרים על פי ההזמנה תתבצע לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח או אחר מטעמו, היה ובמועד המסירה לא ימצא הלקוח או אחר מטעמו, בכתובת שנמסרה, יוחזר המשלוח ומועד הספקה חלופי יתואם בין הצדדים;
במקרה כאמור יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בהתאם לעלות המשלוח שהתבצע. כמו כן תהא החברה רשאית, במקרה כזה, לשלוח המשלוח, באמצעות דואר חבילות של דואר ישראל לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח כאמור.
20. לכל משלוח תצורף חשבונית בה יופיעו כל המוצרים שבמשלוח, ע"פ המחירים שנקבעו לכל מוצר. הלקוח מחויב בבדיקת תכולת המשלוח והתאמתו לחשבונית מיד עם קבלתו. במקרה של אי התאמה כלשהי על הלקוח לציין זאת על גבי העתק החשבונית ולשלוח מיידית פקס לחברה לעניין אי ההתאמה הנטענת. במקרה כאמור תיבדק הטענה, ע"י החברה, ומשתאומת הטענה יתואם מועד לתיקון אי ההתאמה, לפי העניין, כמתחייב בחוק.

ביטול עסקה

21. ביטול עסקה אפשרי אך ורק בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה בפועל וכמו כן בתנאי ולא נעשה בפריט כל שימוש. על המזמין להשיב את הפריטים לכתובת שצוינה בהזמנה. המוצרים יוחזרו באריזתם המקורית, כולל חשבונית המקור, ספח החיוב ותעודת האחריות. לאחר בדיקת האריזה ותכולתה על ידי
הנהלת החברה, על מנת לוודא כי לא נעשה בפריטים שימוש, יבוטל חיובו של הלקוח והוא יזוכה בהחזר כספו, בניכוי עלויות הטיפול והמשלוח. במידה ולא צוינה בהזמנה עלות מיוחדת לטיפול ולמשלוח, יקוזז סכום של 79 ש"ח מגובה הזיכוי - סכום זה ישמש לכיסוי העלויות.
22. ביטול עסקה או שינוי הזמנה, כמפורט לעיל, יתבצעו בכתב וישלחו לפקס החברה שמספרו: 09-8878789.
23. זכות הביטול לא תחול במקרים הבאים:

  •  מוצרים מתכלים או מתבלים. 

  •  מוצרים שסופקו ללקוח ואו שהלקוח עשה בהם שימוש.            

  •  מוצרים שהתקלקלו, עקב שימוש לא אחראי ו/או רשלני.

  •  מוצרים שנגרם בהם שבר או סדק או הפסיקו פעולתם עכב מכה כלשהי

  •  מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח

  • מבצעים ומכירות מיוחדות

 24. מבצעי מכירות שיתבצעו, ע"י החברה, ימשכו  ע"פ התקופה שתקבע לכך ע"י החברה או עד גמר מלאי המוצרים שבמבצע. תנאי המבצע יקבעו בדף המוצר, כפי שיתפרסם באתר, מפעם לפעם.

אמצעי תשלום ואחריות

25. ביצוע ההזמנה והרכישה הינם באמצעות האתר.
26. התשלום בגין הרכישה באתר מתבצע באמצעות פרטי אשראי או באמצעות חשבון פייפאל (PayPal).
27. אסמכתת הקניה והתשלום תשמש כתעודת אחריות. כלל המוצרים המשווקים באתר זכאים לאחריות של 12 חודשים ממועד אסמכתת הרכישה, אלא אם צויין אחרת באסמכתה. בכל מקרה של אחריות יש להציג את אסמכתת הקנייה. התיקון יתבצע על ידי החברה ואו באחריותה ויישא פרק אחריות נוסף, על התיקון בלבד, לתקופה של 6 חודשים.
28. לא תינתן אחריות במקרה של טיפול במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן. לא תינתן אחריות על מוצרי הלבשה בגין כביסה שאינה ניקוי יבש, בגין קרעים ואו כתמים ואו דהיית צבע.

הצהרת פרטיות ושמירה על סודיות

29. במהלך רכישת מוצר, מומלץ להזין שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ישמשו אותך בכל הרכישות העתידיות באתר. רק בשלב הרכישה תתבקש לספק מידע נוסף, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
30. מסירת פרטים אישיים, בטופס ההזמנה, מתבצעת ע"פ רצון הלקוח וביוזמתו. הזנת פרטי הלקוח מלמדת על הסכמתו למסירתם.
31. מסירת הפרטים האישיים נועדה לאפשר לחברה ונציגיה, לספק את המוצרים שהוזמנו ע"י הלקוח ומצביעה על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים.
32. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן נדרש הדבר ע"פ חוק ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע זה רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע, לצורך מתן שירות.
33. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
34. אתר החברה הנו מאגר רשום. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לפנות אל הלקוח, בכל דרך שהיא, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרת קידום מכירות ושיווק ואולם בשום מקרה לא יועברו פרטי הלקוחות לאחרים החברה מתחייבת לשמור מכל משמר על פרטיות מלאה של לקוחותיה ללא כל סייג.
35. החברה שומרת על זכויות יוצרים באתר והשימוש באתר ע"י משתמש כלשהו אינו מקנה למשתמש כל זכות שהיא בחומר המפורסם באתר.


הנהלת החברה והאתר מאחלת לכם גלישה נעימה והנאה צרופה מהגלימות הנרכשות.

הכל בהתאם לחוק

bottom of page